ДУША НАРОДУ

Мова як система

8. Мова як система

Мовна система – це вертикаль мовознавчих розділів, де кожен попередній розділ підпорядкований наступному і водночас навзаєм пов'язаний з ним.

Мовознавчі розділи

Назва походить від:

Предметом вивчення є:

фонетика

гр. phonetikos – звуковий, голосовий

звуковий склад мови

лексикологія

гр. lexikos – словесний, словниковий і logos – слово, учення

словниковий склад мови

фразеологія

гр. phrasis – мовний зворот, фраза і logos – слово, учення

стійкі словосполуки (фразеологізми)

лексикографія

гр. lexikon – словник і grapho - пишу

теоретичні основи укладання словників

морфеміка (будова слова)

гр. morphe - вигляд

значущі частини слова (корінь, префікс, суфікс, постфікс, закінчення)

дериватологія (словотвір)

лат. derivate – похідний і logos – слово, учення

словотвірна система мови

граматика

гр. gramma – буква, письмо

лад, граматична будова мови

розділи граматики

морфологія

гр. morphe – форма, logos – слово, учення

граматичні одиниці мови

синтаксис

гр. syntaxis – побудова, зв'язок, порядок

синтаксична будова мови

стилістика

лат. stilus, stylus – загострена паличка для письма, манера писання

Способи використання мовних одиниць у різних стилях мови